Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

PT360 PT 360, gevestigd te (9205 CT) Drachten aan de Dollard 150, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Definities a. Privacybeleid: dit privacybeleid; b. Gebruiker: iedere gebruiker van de diensten van PT360 c. Verantwoordelijke: PT360, Dollard 150 9205 CT Drachten, info@pt360.nl d. Website: www.pt360.nl Artikel 1 Persoonsgegevens die worden verwerkt 1. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe PT360 de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt. 2. De persoonsgegevens die door PT360 worden verwerkt zijn onder andere: – Voor- en achternaam – E-mailadres – Telefoonnummer – En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk aan PT360 worden verstrekt. Artikel 2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens 1. PT360 verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan PT360 heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met PT360 of door het invullen van het contactformulier. 2. PT360 gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan PT360 heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is. Artikel 3 Delen van persoonsgegevens met derden PT360 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Artikel 4 Verwijzingen naar andere websites en cookies 1.Het kan zijn dat de website links bevat naar andere websites. PT360 is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze andere websites. 2. PT360 maakt geen gebruik van cookies. Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 1. De Gebruiker heeft recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PT360 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de desbetreffende Gebruiker een verzoek bij PT360 kan indienen op de persoonsgegevens die PT360 van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. 2. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar kunt u sturen naar info@pt360.nl. 3. PT 360 zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. 4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Gebruiker is gedaan, vraagt Pt 360 eerst om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 5. Voorts wijst PT 360 de Gebruiker erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Artikel 6 Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard PT 360 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij PT360 op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Artikel 7 Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd PT360 heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@pt360.nl. Artikel 8 Wijzigingen in de Privacyverklaring PT360 behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Privacyverklaring adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 1 november 2022. Artikel 9 Het toepasselijk recht Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Gebruiker en PT360 worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

GRATIS PROEFLES

VRAAG nu vrijblijvend aan!

Ben jij klaar voor een vitale herstart? Dan zien wij jou graag bij onze gratis proefles. Geheel vrijblijvend zonder kleine lettertjes.